پرنده

یادم در سیر عرفانی که داشتم به این رسیده بودم که در داخل هر ذره ای خورشیدی هست

که جناب مولوی هم به ان اشاره کردن

فقط بلد نیستم این سیر عرفانی رو به شعر در بیارم

حس میکنم مانند کبوتر که اولش بلد نیست بپرد

بعدش انقدر تمرین میکند یاد میگیرد چگونه باید بپرد و پرواز کند در این اسمان بی انتها

راستی نغز پرندگان رو مورد تحلیل قرار بدید ببینید چگونه یادشون نمیره بپرند الزایمر نمیگیرند


منبع این نوشته : منبع